La responsabilitat social és un valor intrínsec en l’ADN de Suara Cooperativa. Apareix reflectida als nostres valors (pròxima, innovadora, participativa i socialment responsable) i en la definició de la missió de l’organització. Comptem amb una política de gestió que incorpora la responsabilitat social corporativa com a principi bàsic, eix transversal a tota l’organització.

Apostem per la sostenibilitat entesa com l’equilibri entre la creació del valor social i la rendibilitat: desenvolupem la nostra activitat generant ocupació estable i de qualitat. Incorporem al nostre quadre de comandament els principals plans de gestió de l’organització. D’aquesta manera l’aportació de valor es tradueix a tots els nivells de l’organització. La seva publicació queda reflectida en les diferents memòries de sostenibilitat.

Treballem des d’un model organitzatiu que fomenta el treball en xarxa, que permet donar resposta adaptada a les necessitats dels diferents grups d’interès.
El nostre model de governança (lideratge) es basa en la corresponsabilitat, que aposta per apropar la presa de decisions el màxim possible a qui les ha d’executar. Això es tradueix en diferents accions:

 • Transmetem la informació de forma transparent acompanyada d’un llenguatge adaptat a cada grup d’interès.
 • Seguim la implementació de la planificació estratègica, els indicadors clau i els diferents plans de gestió en un programa informàtic desenvolupat a mida amb accés universal a tota l’organització.
 • Comptem amb un model de participació per arribar a tota l’organització. Entenem la participació com un dret de tots i una responsabilitat de les persones sòcies, una estratègia per generar sentiment de pertinença, un instrument que ajuda a sentir-nos satisfets amb el treball, una garantia de legitimitat en les decisions, un pilar del model de governança, el motor de la renovació i una forma d’estar a Suara.
 • Comptem amb una eina pròpia, la Matriu de decisions, que defineix a quin nivell de l’organització i com es prenen les decisions, amb l’objectiu d’apoderar als diferents equips. Una visió 360° permet prendre aquestes decisions seguint criteris socials, mediambiental, econòmics.
 • Mitjançant un procés de formació i participació de representants de tots els nivells, territoris i equips de l’organització, hem iniciat la construcció de les estructures necessàries per garantir un comportament basat en els principis ètics. A finals del 2017 es traduirà en la constitució del comitè d’ètica i dels espais de reflexió ètica.
 • Hem iniciat un procés de creació de la metodologia que ens ha de permetre quantificar econòmicament l’aportació de valor als diferents grups d’interès. El resultat serà la publicació del balanç social integrat per l’exercici 2017.
 • Comptem amb un sistema d’innovació transversal com a procés de millora incremental o disruptiva. Tots els equips de professionals tenen mecanismes per impulsar i liderar espais de treball que culminen amb la implantació de noves idees i projectes.

La nostra organització és una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que reinverteix els nostres excedents en la pròpia activitat. Suara defineix la seva política de finançament i rendibilitat amb els següents principis:

 • El creixement i la sostenibilitat econòmica i financera de la cooperativa és la base per garantir la pervivència del projecte.
 • Busquem l’equilibri entre el projecte comú i els interessos individuals de les persones sòcies.
 • Donem suport als canvis de model financer apostant per l’economia social.
 • Contribuïm al desenvolupament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per les Nacions Unides (Agenda 2030), destinant un percentatge dels excedents a projectes que donin resposta a l’objectiu escollit entre tots. Durant el 2017 hem finançat 10 projectes, 6 relacionats directament amb la nostra activitat, 3 relacionats amb el nostre entorn i un de carácter internacional.

A la vegada, Suara aposta per una millor conciliació personal i laboral, com evidencia l’adhesió a la iniciativa per la Reforma Horària. Suara Cooperativa és ambiciosa i seguirà apostant per la responsabilitat social en tots els àmbits. Té al davant reptes com la millora en la gestió de l’impacte ambiental. Molt aviat veurem els resultats mitjançant les apostes fermes en innovació.

Imma Lluva. Directora de Responsabilitat Social i Sistemes de Gestió